Pivot Gallery 2016   530 West 25th st, New York, NY  Nov 3rd through 5th.

Pivot Gallery 2016

530 West 25th st, New York, NY

Nov 3rd through 5th.

Pivot Gallery 2016

Pivot Gallery 2016

Pivot Gallery 2016

Pivot Gallery 2016

 
Sido Gallery 2016   862 Avenue of the Americas, New York, NY  April 16th 2016

Sido Gallery 2016

862 Avenue of the Americas, New York, NY

April 16th 2016

Sido Gallery 2016    

Sido Gallery 2016

 

Sido Gallery 2016

Sido Gallery 2016